• info@sunneyedevet.com
04.12.2023 517

Musiqinin hökmü


Bismilləh. Musiqi haramdır. Bəzi alimlər musiqinin haram olması barədə icma nəql etmişlər. Musiqinin haram olması dəlilləri:

Uca Allah belə buyurur:
 
{ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن یَشۡتَرِی لَهۡوَ ٱلۡحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَن سَبِیلِ ٱللَّهِ بِغَیۡرِ عِلۡمࣲ }
 
İnsanlar arasında eləsi də var ki, heç bir biliyi olmadan başqalarını Allah yolundan sapdırmaq üçün boş-boş sözləri satın alır
(Loğman, 6)
 
Əksər təfsir alimləri bu ayədəki boş-boş sözlərin musiqi olduğunu demişlər. Onlardan ümmətin alimi Abdullah İbn Abbas (Allah ondan və atasından razı olsun). Mücahid (Allah ona rıhm etsin) isə bunun davul (təbil) olduğunu demişdir.

Bax: Təfsir Təbəri, 21/40.

Həsən Basri (Allah ona rəhm etsin) belə demişdir:

Bu ayə musiqi və nəfəsli çalğı alətləri barədə nazil olmuşdur.

Bax: Təfsir İbn Kəsir, 3/451.

Abdullah İbn Məsud (Allah ondan razı olsun) bu ayənin musiqi barəsində olmasına üç dəfə and içmişdir.

Sünnədən dəlillər:

Peyğəmbərimiz (Ona Allahın salavatı və salamı olsun) belə buyurmuşdur:

Ümmətimdən zinanı, ipəyi (kişilərə), içkini və musiqi alətlərini halallaşdıran insanlar olacaqlar.

Bax: 5590.

Alimlər bu hədisin musiqi alətlərinin haram olmasına açıq-aydın dəlil olduöunu demişlər.

Bax: Məcmul Fətava, 11/535.

Hədisə diqqət etsəniz “hallallaşdıran” söz keçir. Demək haramdır ki, hallalaşdıracaqlar. İkinci isə diqqət edin hansı əməllərlə bir yerdə gəlmişdir. (Zina, ipək (kişilərə), içki)
 
Həmçinin başqa bir hədisdə belə buyurmuşdur:

Ümmətimdən elə insanlar olacaq ki, şərab içəcəklər və onu (öz adı ilə deyil) başqa ad ilə adlandıracaqlar, musiqiyə və müğənnilərə qulaq asacaqlar, Allah onları yerə batıracaq və onlardan bəzilərini meymunlara və donuzlara döndərəcək.

 Bax: Sahihul Cəmi, 5454.
 
Səhabələrin musiqiyə qarşı mövqeyi
 
Nəfidən rəvayət olunur ki, ibn Ömər bir musiqi səsi eşitdi, barmaqlarını qulaqlarına qoydu, yoldan uzaqlaşdı və mənə dedi:
 
Ey Nəfi! Bir şey eşidirsənmi?
 
Mən isə “xeyr" dedim.
 
Sonra barmaqlarını qulaqlarından qaldırdı və dedi:
 
Mən Allahın Elçisi ilə birlikdə idim. O, bunun kimi bir şey eşitdi və eyni ilə belə etdi.
 
Bax: Əbu Davud, 4924 rəvayət edib. Albani səhihləşdirib.

 
Abdullah ibn Məsud (Allah ondan razı olsun) belə demişdir:

 
Su əkini yetişdirdiyi kimi musiqi də qəlbdə nifaqı yetişdirir.

 
Bax: Əbu Bəkr Xalləl "Sünnə", 1663.

 
Qədim və müasir alimlərin sözləri
 

İbn Covzi (Allah ona rəhm etsin) belə demişdir:

 
Musiqiyə qulaq asmaq insanı zina etməyə aparan ən böyük səbəbdir.

 
Bax: Təlbisul İblis, səh. 528

 
 Əvzai (Allah ona rəhm etsin) belə demişdir:
 
Biz içində nağara və musiqi alətlərinin olduğu vəlimələrə (toy üçün verilən ziyafətlərə) daxil olmuruq.
 
Bax: Həsən Əl-Hərbi "Fəvaidul Muntəqa" 1, 3, 4 səhih sənədlə rəvayət etmişdir.

 
Şeyx İbn Bəz (Allah ona rəhm etsin) belə demişdir:
 
Şübhəsiz ki, musiqiyə qulaq asmaq haram və münkərdir. Həmçinin qəlblərin xəstələnməsinin, sərtləşməsinin, Allahın zikrindən və namazdan yayındıran səbəblərdəndir.
 
Bax: Məcəllə Dəavət, 902
 

Şeyx İbn Useymin (Allah ona rəhm etsin) belə demişdir:
 
Musiqiyə qulaq asmaq qəlbdə yayılır və onu fəsada uğradır. İmanda da zəhərin bədənlərdə yayıldığı kimi yayılır və onu fəsada uğradır.
 
Bax: Şərh Kəfiyə Şəfiyə, 4/348.
 

Bir mühüm məsələni diqqətinizə çatdıraq. Musiqi bütün məzhəblərdə haramdır!

 
Şeyx Albani (Allah ona rəm etsin) belə demişdir:
 
Dörd məzhəb də, musiqi alətlərinin hamısının haram olmasında ittifaq etmişlər.
 
Bax: Sahihə 1/145.
 
Bəzi özünü Əbu Hənifənin (Allah ona rəhmət etsin) məzhəbinə nisbət edərək musiqini növlərə bölənlərə və buna mübah deyənlərə diqqət etməyin.
 
Əbu Tayyib Təbəri (Allah ona rəhm etsin) belə demişdir:
 
Əbu Hənifə musiqini haram görərdi və musiqi dinləməyi günahlardan hesab edərdi.
 
Bax: Təlbisul İblis, səh. 328

 
Böyük alim İbn Qeyyim (Allah ona rəhm etsin) belə demişdir :
 
Əbu Hənifənin məzhəbi musiqi və çalğı alətləri məsələsində ən şiddətli məzhəbdir. Onun məzhəbinin sözləri ən sərt sözlərdir. Onun əshabı çalğı alətlərinin hamısına (qaval, ney, dəf və.s) qulaq asmağın haram olduğunu demişlər.
 
Bax: İğasətul Ləhfən, 348.
 
Möhtərəm oxucu, ən təəccüblü olan isə “dini musiqi”, “dini mahnı” sözüdür. Dində musiqi haramdır, haram! Hələ qaldı kİ, “dini musiqi” olsun.
 
Hazırki hal isə bu böyük alimin dediyi kimidir:
 
Şeyx Albani (Allah ona rəhm etsin) belə demişdir:
 
Qorxuram iş o yerə gəlib çatsın ki, insanlar musiqinin hökmünü unutsunlar, hətta bir kimsə onu (musiqinin haramlığını) bəyan etdikdə bu, ona inkar olunsun və bu kimsənin əməli şiddətli olmağa nisbət olunsun.
 
Bax: Təhrimu Ələti Tarb, səh. 16

 
Sonda həmd olsun aləmlərin Rəbbi olan Allaha.

Paylaş

1 Aprel (Yalan günü)
01.04.2023

1 Aprel (Yalan günü)

Siqaret haqqında
03.10.2023

Siqaret haqqında

Futbol oynamaq olarmı?
15.11.2023

Futbol oynamaq olarmı?

Sevililər (Valentin) günü
13.02.2024

Sevililər (Valentin) günü

Boşanmaq məsələsində səhlənkarlıq
22.12.2023

Boşanmaq məsələsində səhlənkarlıq